Regulamin

Regulamin Sklepu FOTOPANORAMA

* Regulamin obowiązujący od 01.09.2015

* Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021


Fotopanorama to sklep internetowy, dostępny w domenie Fotopanorama.pl, prowadzony przez firmę Tim Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Metalowców 1, kod pocztowy 31-537 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod nr KRS 0000855491, NIP 6762584244, REGON 386802341, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@fotopanorama.pl

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

BOK – Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może dowiedzieć się o statusie zamówień, zgłoszeń, reklamacji lub zwrotów. Dostępne pod adresem e-mail sklep@fotopanorama.pl
lub nr tel: 12 422 03 80, 500 451 800

Hasło
– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Klient
– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument
– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta, Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

RMA - indywidualny numer nadawany dla rozpatrywanych Zwrotów, Reklamacji oraz Serwisu produktów.

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

Sklep Internetowy Fotopanorama.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotopanorama.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.

Strona – Usługodawca i Klient.

Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja systemów teł, szkolenia z obsługi produktów).

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym fotopanorama.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym fotopanorama.pl .

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fotopanorama.pl

Usługodawca – Tim Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Metalowców 1, kod pocztowy 31-537 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod nr KRS 0000855491, NIP 6762584244, REGON 386802341, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego fotopanorama.pl określające rodzaj, liczbę produktów, koszty i sposób dostawy, metodę płatności oraz adres rozliczeniowy i adres dostawy.

Darmowa Dostawa – w szczególnych przypadkach przy wybranych produktach może być aktywna opcja Darmowej Dostawy. Jeśli Klient zbierze w koszyku produkty tylko z taką opcją, może złożyć zamówienie w którym dostępna będzie opcja dostawy - Darmowa Dostawa i nie ponosić kosztów związanych z dostarczeniem towaru. Wybór firmy spedycyjnej pozostaje w takim wypadku po stronie obsługi Sklepu fotopanorama.pl

 

Powrót na początek regulaminu ->

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego fotopanorama.pl, dostępnego pod adresem www.fotopanorama.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Sklep Internetowy Fotopanorama.pl, działający pod adresem www.fotopanorama.pl oraz BOK prowadzone są przez Tim Digital Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod nr KRS 0000855491, NIP 6762584244, REGON 386802341, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i BOK następujące usługi:

umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego fotopanorama.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym fotopanorama.pl.

W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwe dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego fotopanorama.pl przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego fotopanorama.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego fotopanorama.pl dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www. fotopanorama.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego fotopanorama.pl, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego fotopanorama.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  przeglądarka Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  przeglądarki Opera / Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli - w mniejszych rozdzielczościach strona sklepu będzie się odpowiednio dopasowywała, jednak niektóre funkcje jak np. filtrowanie mogą być nieaktywne.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Więcej o plikach cookies i ich wykorzystaniu przeczytasz na stronie Pliki Cookies.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego fotopanorama.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotopanorama.pl a także sporządzić jego wydruk.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu fotopanorama.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Powrót na początek regulaminu ->

3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fotopanorama i BOK

W ramach serwisu www.fotopanorama.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego Fotopanorama może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego fotopanorama.pl

Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego Fotopanorama.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Fotopanorama jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę ze strony Usługodawcy.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji.

Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową. W celu nawiązania współpracy handlowej mającej charakter sprzedaży hurtowej Klient zobowiązany jest do założenia Konta oraz o kontakt z BOK i poinformowanie o chęci rozpoczęcia takiej współpracy.

Klient hurtowy otrzymuje odpowiednie rabaty na poszczególny asortyment ofertowy. Po przydzieleniu do grupy klientów "Hurtowych" i przyznaniu odpowiednich rabatów, zalogowany klient hurtowy widzi prezentację produktów zmienioną o pokazywanie ceny uwzględniającej przyznane rabaty. Wartość koszyka w takim przypadku jest już wartością z przyznanymi upustami.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego fotopanorama.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Fotopanorama na podstawie postanowień art. 3 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Powrót na początek regulaminu ->

4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy

Klient może: Kupić wybrane Produkty (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o treści informującej o zmianie statusu na: W trakcie realizacji.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą dotycząca zakupu danego produktu w Fotopanorama.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Fotopanorama.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy mieszcząca się w Krakowie przy ul.Westerplatte 18 oraz zamówień odbieranych z punktów odbiorczych np. Paczkomaty, gdzie adresem odbioru jest właściwy adres punktu odbioru wybierany przez Klienta podczas składania zamówienia.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Fotopanorama.pl, Usługodawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia lub kontakcie z BOK, nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w fotopanorama.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze - Pobranie – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - Wpłata na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej e-mail, numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Ratalne - szczegółowe informacje dostępne są w sklepie fotopanorama.pl

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi metodami płatności można znaleźć na stronie fotopanorama.pl.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Fotopanorama.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności lub dostawy.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki oczekują na odbiór w siedzibie Usługodawcy tj. w Krakowie przy ul Westerplatte 18. O możliwości odebrania zamówienia Usługodawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia. W przypadku braku odbioru w wyznaczonym terminie zamówienie zostanie skorygowane. Informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępne są w Fotopanorama.pl w punkcie Odbiór Osobisty.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy fotopanorama.pl należy wejść na stronę internetową www.fotopanorama.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu / Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Fotopanorama.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu lub wyborem Odbioru Osobistego w siedzibie Usługodawcy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży zawierana jest według odpowiednich procedur dla danego systemu ratalnego, szczegóły w sklepie fotopanoramaq.pl

W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności: wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, o tytule „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. W przypadku uwag dotyczących zawartości produktowej lub adresów rozliczeniowych lub dostawy Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt z BOK poprzez e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia błędu / pomyłki lub weryfikacji / zmiany zawartych w zamówieniu danych.

Kolejnym etapem realizacji jest wysłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu na: W trakcie realizacji.

E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.

W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.

Zmiana statusu zamówienia na: W trakcie realizacji oznacza wpłynięcie zamówienia do systemu sprzedaży Usługodawcy i rozpoczęcie jego realizacji.

Akceptując niniejszy Regulamin, w trakcie realizacji zamówienia, Klient zgadza się na otrzymanie potwierdzenia zamówienia w postaci elektronicznej - e-mail potwierdzający zamówienie, który będzie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez BOK.

Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia opłat za zamówione Produkty.

Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską, przesyłką pocztową, do wskazanego przez Klienta Paczkomatu lub transportem własnym Usługodawcy po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia pomijając transport własny, który należy wycenić indywidualnie dla każdego zamówienia.

Przybliżony termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym z produktów. Przykładowo Wysyłka: 48 godzin. W przypadku gdy produkty posiadają różne terminy realizacji, zamówienie realizowane jest po skompletowaniu produktów tzn. według najdłuższego z terminów podanych przy produktach.

W przypadku produktów gabarytowych np. tła, tuleje, obciążniki system sklepu może poinformować o indywidualnej wycenie kosztów przesyłki. W takim przypadku obsługa sklepu skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia i akceptacji wspomnianych kosztów.

Indywidualna wycena kosztów przesyłki może także wystąpić w przypadku zamówień realizowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na gabaryty zamówionych produktów. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem że w chwili składania zamówienia wybrane produkty oznaczone są jako dostępne.

Status produktu "dostępny u dostawcy", oznacza, że realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez nas produktu od naszego dostawcy.

 

W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i poproszony o wybór dalszego przebiegu realizacji zamówienia tj. wybór innych produktów, anulowanie Zamówienia z powodu braku Produktów lub konieczność dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia.

W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat związanych z zakupem tego produktu.

Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie krajów obsługiwanych przez sklep Fotopanorama.pl oraz do wskazanego przez Klienta Paczkomatu.

Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.

Po odebraniu przesyłki lub podczas jej odbioru, Klient może sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki lub zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostawy.

W takim przypadku Klient powinien jak najszybciej powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu zgłoszenia reklamacji przez Usługodawcę w stosunku do firmy Kurierskiej. Na wspomniane zgłoszenie Usługodawca ma 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po nadaniu przesyłki.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

Powrót na początek regulaminu ->

5. Zwroty. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od odebrania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 

W odniesieniu do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021, powyższe uprawnienie przysługuje również osobie fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (art. 34 ust 4 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta).

Kwota zmniejszająca wartość zwracanego produktu zostanie potrącona od ceny towaru.Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu należy przesłać na adres:

Sklep Fotopanorama
Tim Digital Sp. z o.o.
ul. Metalowców 1
31-537 Kraków

Wzór oświadczenia:

............... dnia ... ... .... r.
..............................
(imię i nazwisko)

..............................
(adres)


Tim Digital Sp. z o.o.
ul. Metalowców 1
31-537 Kraków


 

Oświadczenie


Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej zamówieniem złożonym dnia ... ... .... r., towaru otrzymanego w dniu ... ... .... r. 

Kwotę do zwrotu proszę przekazać przelewem bankowym na rachunek prowadzony w banku .............. o numerze ............... ...................................... . 

..............................
(podpis)

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
Sklep Fotopanorama.pl zwraca wszelkie opłaty poniesione przez Klienta w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, w tym koszty dostawy do Klienta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy z dostępnych sposobów dla zmówionych towarów. 

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

Sklep Fotopanorama
Tim Digital Sp. z o.o.
ul. Metalowców 1
31-537 Kraków

Koszt opakowania i odesłania / zwrotu Towaru ponosi Konsument.

Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem.

 

Powrót na początek regulaminu ->

6. Rękojmia, Wady, Reklamacje, Serwis, Gwarancje Produktów

Usługodawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Usługodawcę albo Usługodawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Usługodawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Fotopanorama.pl

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji dołączanym do każdego zakupionego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021, postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie uprawnień z rękojmi dotyczące konsumentów mają również zastosowanie - w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny - do osoby fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powrót na początek regulaminu ->

7. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz BOK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego fotopanorama.pl  lub BOK.

W trakcie korzystania ze Sklepu lub BOK, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub BOK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu lub BOK.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub BOK Klient może zgłaszać pisemnie na adres 

Sklep Fotopanorama
Tim Digital Sp. z o.o.
ul. Metalowców 1
31-537 Kraków

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub BOK.

Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub BOK.

O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

Powrót na początek regulaminu ->

8. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego Fotopanorama.pl lub BOK i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub BOK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub BOK.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
 • skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Fotopanorama.pl lub BOK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 • treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego Fotopanorama.pl
 • za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub BOK z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub BOK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

Powrót na początek regulaminu ->

9. Pozostałe prawa i obowiązki

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. Żądanie usunięcia Konta Usługodawcy skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

Powrót na początek regulaminu ->

10. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu

Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

Klient oświadcza, że:

 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
 • jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Klient nie jest uprawniony do:

 • zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
 • zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

 • zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
 • zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym,
 • nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających punkt 10 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: sklep@fotopanorama.pl

Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.

Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.

Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust. 11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary.

Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

Powrót na początek regulaminu ->

11. Spory

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach sklepu internetowego Fotopanorama.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce / menu „Konsumenci > Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Powrót na początek regulaminu ->

12. Postanowienia przejściowe i końcowe

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Usługodawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Fotopanorama.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Fotopanorama.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Powrót na początek regulaminu ->

13. Zwrot zużytego sprzętu

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zużyty sprzęt można oddać w naszym salonie sprzedaży w Krakowie przy ul. Metalowców 1.


Zużyty sprzęt przyjmujemy sztuka za sztukę np. za zakupiony jeden aparat przyjmujemy jeden zużyty, a za jeden zakupiony obiektyw jeden zużyty.


Klient kupujący sprzęt na odległość chcący przekazać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania sprzedawcy o tym fakcie, aby sprzedający mógł zorganizować odbiór tego sprzętu, o ile zużyty sprzet jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Powrót na początek regulaminu ->

14. Polityka prywatności (RODO)

Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Chronimy je zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz 1000).

Mają Państwo prawo do zażądania wprowadzenia w nich zmian lub zaprzestania ich przetwarzania.

Można je złożyć w formie pisemnej lub mailowej na adres iodo@fotopanorama.pl

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Z jakich danych korzystamy?
Potrzebujemy Twoich danych osobowych do prawidłowego wykonania usługi, którą świadczymy dla Ciebie. Do tego celu potrzebujemy Twoje imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu.

Przetwarzamy również dane, które jako użytkownik naszej strony pozostawiasz w trakcie poruszania się po niej. Dane te zawarte są w plikach cookies. Pomagają nam one ulepszać funkcjonalność naszej strony oraz profilować ofertę, tak aby była dwa Was jak najbardziej interesująca. Tego rodzaju dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Administrator Danych Osobowych
Twoje dane przekazywane są nam i to my będziemy ich Administratorem, to znaczy:

Tim Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Metalowców 1, kod pocztowy 31-537 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod nr KRS 0000855491, NIP 6762584244, REGON 386802341, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: iodo@fotopanorama.pl

Udostępnianie danych innym podmiotom
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem, natomiast w zgodzie z obowiązującym prawem możemy przekazać je podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

Mowa o podwykonawcach naszych usług informatycznych (w tym Google, Facebook), dostawcach usług księgowych, doradczych, prawnych, operatorach pocztowych i firmach kurierskich, operatorach płatności, dostawcy narzędzia do wysyłania newsletterów. Musimy również Twoje dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Okres przechowywania danych
Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

Dane z plików cookies przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Podstawa prawna
Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Ci usługi, podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa kupna-sprzedaży, wykonania usługi). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. newsletter) bądź dostosowania jak najlepszej oferty skierowanej do Ciebie według zainteresowań (profilowanie) odbywać się będzie jedynie za Twoją dobrowolną zgodą.

Twoje prawa
Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:

dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
Bezpieczeństwo
Oświadczamy, że dokładamy starań, aby zapewnić Wam wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony i w tym celu stosujemy wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015

Powrót na początek regulaminu ->

×

Podaj numer telefonu lub adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wypełnij wszystkie wymagane pola!

Formularz został wysłany, dziękujemy.