Olympus Winter Cash Back

 

 

 

Warunki promocji


1. Organizatorem promocji jest firma Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097
    Hamburg, (nazywana dalej Olympus).

2. Promocja obowiązuje od 01.10.2018 do 15.01.2019. Osoba ubiegająca się o zwrot musi
    posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy
    15.02.2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty Olympus (produkty promocyjne):
  

 
 

 

 

   Promocją objęte są obiektywy kupione tylko jako samodzielne produkty (obiektywy kupione
   w zestawie z aparatem nie są objęte promocją). Aparaty bezlusterkowe OM-D E-M10 Mark III
   / OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (sam korpus) lub jako
   element zestawu z obiektywem / obiektywami – w takim przypadku promocją objęte są tylko
   korpusy bezlusterkowców OM-D.

5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z
    następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia,
    Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
    Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia,
    Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Z promocji
    można skorzystać jedynie w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. Niniejsza promocja
    nie może być łączona z innymi obowiązującymi ofertami ani promocjami Olympus. Osoba
    korzystająca z promocji musi mieć co najmniej 18 lat, a także musi mieszkać w jednym z
    wymienionych krajów lub w dowolnym kraju, który należy do Unii Europejskiej, lecz nie został
    wymieniony powyżej.
6. Promocją objęte są wyłącznie nowe produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców
    Olympus (listę autoryzowanych sprzedawców znajdziesz tutaj). Amazon traktowany jest jako
    autoryzowany sprzedawca Olympus. Strony trzecie, które nie są wymienione na liście, a
    prowadzą sprzedaż na portalu Amazon, nie biorą udziału w promocjach typu cashback.
7. Olympus nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów.
    Powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz wszelkie informacje dotyczące konta
    bankowego będą sprawdzane automatycznie.
8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie bonus.olympus.eu.
9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia”
    zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane są w
    celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w
    „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał
    informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył
    również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Firma
    Olympus będzie weryfikować numer seryjny każdego produktu. Uczestnik promocji
    zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu objętego
    promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru
    seryjnego produktu (obydwa znajdują się na opakowaniu) oraz do przesłania ich w formie
    zdjęcia lub skanu. Zdjęcie lub skan muszą wyraźnie pokazywać, że zarówno kod kreskowy, jak
    i numer seryjny zostały wycięte z opakowania kupionego produktu.
10. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Uczestnik wyraża zgodę na założenie konta w serwisie
    MyOlympus** oraz akceptuje warunki korzystania z serwisu MyOlympus. Uczestnik zgadza
    się również, aby przekazane przez niego dane osobowe były przechowywane i przetwarzane
    przez firmę Olympus zgodnie z Polityką Prywatności MyOlympus.
11. Na potrzeby obsługi promocji Olympus podejmie współpracę z wymienioną poniżej agencją
    reklamową (nazywaną dalej AGENCJĄ):
   Sales Promotion
   IDA Business & Technology Park,
   Ring Road, Kilkenny, Ireland
   Ireland
   AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w
   zgłoszeniach do promocji w sposób zgodny z prawem o ochronie danych.
12. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie trwania promocji będą wykorzystywane
   przez firmę Olympus i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji.
   Zgromadzone dane będą traktowane jako ściśle poufne, nie zostaną przekazane, użyczone
   ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych.
   Informacje dotyczące adresów zamieszkania oraz dane kont bankowych zostaną usunięte po
   6 miesiącach od zakończenia promocji.
13. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą o przyjęciu
   zgłoszenia i rozpoczęciu procesu weryfikacji przesłanych danych.
14. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od momentu, w którym organizator promocji zatwierdzi
   otrzymane zgłoszenie.
15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej
   odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 8 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie
   mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz
   zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych, a także zgłoszenia pracowników firmy
   Olympus nie będą rozpatrywane.
16. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku
   VAT.
17. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń.
   Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za
   nieważne.
18. Produkty zwrócone sprzedawcy nie mogą być zgłaszane do promocji. Olympus zastrzega
   sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy dany produkt nie został
   zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu bonusu
   otrzymanego od firmy Olympus.
19. Olympus nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
   nienależytego wykonania promocji, o ile szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które
   Olympus nie ponosi odpowiedzialności.
20. Olympus zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie.
21. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres Olympus@salespromotions.com
   Na podany powyżej adres należy kierować również ewentualne odwołania
   od decyzji organizatora promocji.
22. Dostępność produktów objętych promocją zależna jest od stanów magazynowych. Olympus
   nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania zamówień sprzedawców na
   produkty promocyjne w trakcie trwania promocji.
23. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje
   „Warunki promocji” oraz zasady ochrony danych osobowych. Potwierdza także, że podane
   przez niego informacje są kompletne i prawdziwe.
24. Warunki podlegają prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim,
   a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów
   niemieckich. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w UE, postanowienia te nie wpływają
   na Twoje prawo do skierowania prośby o rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla
   Twojego kraju zamieszkania ani na Twoje prawo do korzystania z ochrony prawnej zgodnie z
   przepisami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania.

 

STRONA PROMOCJI ---> KLIKNIJ