SKLEP FOTOGRAFICZNY

Pon-Pt 10.00-18.00

Sobota 10.00-14.00

TEL. 12 352 18 23, 500 451 800

 

„Nikon Cashback sto dni promocji na sto lat”

 

APARATY I OBIEKTYWY OBJĘTE PROMOCJĄ <--- KLIKNIJ

 

Regulamin promocji „Nikon Cashback sto dni promocji na sto lat”


§ 1.
Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „Nikon Cashback sto dni promocji na sto lat” (dalej „Promocja”) jest NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173495, NIP 5252273898, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł (dalej „Organizator”). Wybrane czynności związane z obsługą Promocji Organizator powierzył spółce Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 (dalej jako „Koordynator”).
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej Promocji możliwe jest dokonywanie zakupu Produktów uprawniającego do wzięcia udziału w Promocji , która trwa w okresie od 15 maja 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r.
Organizator jest przyrzekającym w zakresie wydania Rabatów Promocyjnych w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

§ 2.
Produkty Promocyjne

Promocja dotyczy zakupu wybranych modeli aparatów fotograficznych Nikon (korpus, oraz korpus i obiektyw; wskazane w Tabeli 2 w Załączniku 1) oraz wybranych obiektywów Nikkor (wskazane w Tabeli 1 w Załączniku 1) wymienionych w Załączniku nr 1 (dalej każdy z osobna jako „Produkt”).
Promocją objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego Produktu oferowanego w oryginalnych opakowaniach zawierających nalepkę informacyjną „Importer: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce .” oraz kartę gwarancyjną producenta, dokonany w okresie pomiędzy dniem 15 maja 2017 r. a 22 sierpnia 2017 r w punktach handlowych (w tym sklepach internetowych) znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących sprzedaż detaliczną Produktu pochodzącego z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce . Organizator zastrzega ograniczoną dostępność wybranych Produktów oferowanych w ramach systemu selektywnej dystrybucji i będących obiektywami Nikkor, do sklepu internetowego store.nikon.pl oraz wybranych punktów handlowych (w tym sklepów internetowych) posiadających odpowiednią autoryzację . Produkt może być zakupiony samodzielnie lub w zestawie z innymi towarami oferowanymi przez Organizatora – również nabycie takiego zestawu uprawnia do udziału w Promocji. Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym promocja obowiązuje od dnia 15 maja 2017 r. od godz. 00:01 do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59 - decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu internetowego. W przypadku zakupu w sklepie internetowym, Klient powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu, czy Produkt pochodzi z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, a także zachować otrzymane od sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia dot. zakupu Produktu do realizacji.

§ 3.
Uczestnictwo w Promocji

W Promocji mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które dokonały zakupu jako:
pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, albo
przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
- posiadający miejsce zamieszkania albo/i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Promocji nabyli Produkt (dalej „Uczestnik”).
§ 4.
Zasady Promocji

Za zakup Produktu w okresie trwania Promocji (pomiędzy dniem 15 maja 2017 r. a 22 sierpnia 2017 r.) i przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać będzie Rabat Promocyjny zrealizowany poprzez zwrot gotówki na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Do udziału w Promocji uprawnia Kupon Promocyjny dostępny w opakowaniach Produktów objętych Promocją lub wydrukowany ze strony www.nikon.pl/promocje (dalej: „Kupon Promocyjny”), jak również formularz rejestracji dostępny na www.nikon.pl/promocje. Przykładowo wypełniony Kupon Promocyjny oraz formularz rejestracji stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Udział w Promocji wymaga od Uczestnika rejestracji na jeden z dwóch sposobów, poprzez:
Wysłanie w terminie do dnia 22 września 2017 r. prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do Promocji dostępnego na stronie www.nikon.pl/promocje wraz z dołączonymi skanami/zdjęciami następujących dokumentów: paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu, a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym urządzenia ), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego Produktu.
Wysłanie w terminie do dnia 8 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesyłką rejestrowaną (Organizator rekomenduje list polecony) na adres Nairobia sp. z o. o., ul. Marconich 11/10 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Nikon Cashback sto dni promocji na sto lat”:
prawidłowo wypełnionego i podpisanego Kuponu Promocyjnego, który jest dostępny w opakowaniach lub wydrukowany ze strony www.nikon.pl/promocje. Przez prawidłowo wypełniony Kupon Promocyjny należy rozumieć oryginalny Kupon Promocyjny (ewentualnie dwa Kupony Promocyjne w sytuacji opisanej w punkcie 4 poniżej) wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Do Kuponu Promocyjnego Uczestnik/Klient powinien dołączyć:
kopię paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup zgłaszanego Produktu a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,
kopię wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym urządzenia), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego Produktu będącego przedmiotem zgłoszenia.
Prawidłowe dokonanie czynności opisanych w § 3 punkt 3 podpunkt 3.1. albo 3.2. stanowi zgłoszenie
Uczestnika w Promocji (dalej „Zgłoszenie”). Jeden zakupiony Produkt spełniający warunki opisane w Regulaminie uprawnia Uczestnika do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, z wyłączeniem sytuacji, gdy Uczestnik dokonuje jednorazowego Zgłoszenia zakupu aparatu fotograficznego tzn. korpusu lub korpusu z obiektywem (Tabela 2 z Załącznika nr 1) lub obiektywu (Tabela 1 z Załącznika nr 1).
W terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora, Koordynator weryfikuje prawidłowość Zgłoszenia stosownie do treści kolejnego zdania. Koordynator dokonywać będzie weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności.
Koordynator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem w każdym czasie i weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości dokumentów przesłanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu, w szczególności poprzez prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu w punkcie handlowym. W takim przypadku termin o którym mowa w punkcie 5 powyżej może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.
W przypadku prawidłowej weryfikacji Uczestnik otrzyma od Koordynatora wiadomość SMS.
Zwrot kwoty Rabatu Promocyjnego w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie do dnia 22 października 2017 r.
Zwrot kwoty Rabatu Promocyjnego nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu. W przypadku pobrania kwoty rabatu i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, kwota rabatu podlega zwrotowi w ciągu 30 dni na konto bankowe o numerze:
06 1140 1977 0000 5813 5900 1015, Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa,
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
Kwota zwrócona Uczestnikowi opisanemu w § 3 punkt 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot kwoty Uczestnikowi opisanemu w § 3 punkt pkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu (obniżeniem kosztu zakupu Produktu) po stronie Uczestnika, jeżeli dokonany zakup jest związany i wykorzystywany w działalności gospodarczej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru kwoty Rabatu Promocyjnego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z takim Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do uzyskania Rabatu Promocyjnego.
Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału lub przesłanie Zgłoszenia po terminie spowoduje odrzucenie Zgłoszenia.
Uczestnik Promocji może uzyskać w całym okresie trwania Promocji Rabaty Promocyjne za zakup maksymalnie 2 (dwóch) różnych sztuk Produktu z listy podanej w Załączniku nr 1, z czego maksymalnie za 1 (jedną) sztukę Produktu będącego obiektywem NIKKOR (Tabela 1 z Załącznika nr 1) i 1 (jedną) sztukę Produktu będącego aparatem fotograficznym tzn. korpusu lub korpusu z obiektywem(Tabela nr 2 z Załącznika nr 1).
Zgłoszenie większej ilości Produktów niż wskazana w punkcie 14 wyżej ilość, nie uprawnia do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości Rabatów Promocyjnych. W przypadku zgłoszenia większej niż wskazana w punkcie 14 ilości Produktów o kwocie przyznanych Rabatów Promocyjnych decyduje kolejność weryfikacji Zgłoszeń przez Organizatora.
Organizator nie wystawia faktur korygujących do udzielonego Rabatu Promocyjnego.

§ 5.
Rabat promocyjny

Uczestnikowi, który dokonał poprawnego Zgłoszenia przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej („Rabat Promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego Produktu, stosownie do wysokości wskazanej w Tabeli nr 1 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do Produktu będącego obiektywem, oraz wysokości wskazanej w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do Produktu będącego aparatem fotograficznym.
Maksymalna kwota zwrotu nie może być wyższa niż suma zwrotu za jeden aparat fotograficzny (Tabela nr 2 z Załącznika nr 1) i jeden obiektyw (Tabela nr 1 z Załącznika nr 1).

§ 6.
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji i w zakresie wadliwości wydania Rabatu Promocyjnego powinny być składane do dnia 5 listopada 2017 roku (decyduje data wysłania data stempla pocztowego). Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres Koordynatora: Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Nikon cashback sto dni promocji na sto lat – REKLAMACJA”. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, ponadto w przypadku wnoszenia reklamacji przez osobę niebędącą jej Uczestnikiem, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści następującej:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38 B, podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych, w celu otrzymania odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przeze mnie w promocji „Nikon cashback sto dni promocji na sto lat”. Oświadczam iż przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, żądania ich poprawiania i żądania ich usunięcia, a brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zgłoszoną w promocji reklamację”.


Reklamacje rozpatrywane będą przez Koordynatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w formie pisemnej. .

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji.
Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych Koordynatorowi w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz dokonania zwrotu gotówki, rozstrzygania reklamacji.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Zgłoszeniu albo w reklamacji.
Podanie określonych danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji lub zgłoszenia reklamacji i otrzymania odpowiedzi na nią.
Za odrębną zgodą Uczestnika Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28.06.2016 r., Dz. U. 2016 poz. 922). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również uzyskania informacji o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Zarówno w okresie Promocji, jak i do upływu terminu, o którym mowa w § 4 pkt. 6, Uczestnik jest obowiązany do informowania Koordynatora w formie pisemnej o zmianie danych osobowych podanych w kuponie promocyjnym, niezbędnych do realizacji rabatu.
§ 8.
Postanowienia końcowe

Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.
Informacje dotyczące statusu swojego Zgłoszenia Uczestnik może uzyskać pod nr tel. +48 22 393-37-92 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w okresie od 15 maja do 24 listopada 2017r.. Opłata za połączenie jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora z usług którego korzysta Uczestnik.
Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.nikon.pl/promocje oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.